Onder restauratie verstaan wij de werkzaamheden aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp
met het doel deze terug te brengen in een van tevoren gedefinieerd toestand.